ALGEMENE VOORWAARDEN ON POINT. PERFORMANCE CONSULTANCY

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 On Point. Performance Consultancy, gevestigd te Nuenen, hierna te noemen: On Point.
1.2 Cliënt: de contractspartij van On Point.
1.3 Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten – die On Point. voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
1.4 On Point. verleent advies-/ en trainingsdiensten aan organisaties en professionals. On Point. ondersteunt het versterken van hun ondernemers- en leiderschapsvaardigheden.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht
3.1 Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging aan de cliënt.
3.2 Een opdracht wordt aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden.
3.3 De Cliënt heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het traject (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. In het geval de Cliënt niet, dan wel later dan de gestelde termijn annuleert, is Cliënt honderd procent van de kosten van het traject verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.
3.4 On Point. zal slechts starten met het verrichten van haar werkzaamheden, nadat de eerste factuur door cliënt is voldaan en het geld is ontvangen door On Point.
3.5 On Point. heeft het recht de opdracht te allen tijde te annuleren, indien het naar haar inzicht niet mogelijk is om deze voort te zetten. In dat geval zal de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Als remedie krijgt de cliënt, naar vrije invulling van On Point., de mogelijkheid:
a) de begeleiding op een later tijdstip alsnog te volgen tegen gelijke voorwaarden, dan wel
b) een deel van het verschuldigde bedrag, gelijk aan het nog niet genoten deel van de opdracht, terug te ontvangen.

4. Declaratie
4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met eventueel overeengekomen en omzetbelasting voor de gehele looptijd van de opdracht verschuldigd.
4.2 On Point. is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
4.4 On Point. is gerechtigd het overeengekomen honorarium minstens eenmaal per jaar te wijzigen.

5. Betaling
5.1 Betaling van declaraties van On Point. dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
5.2 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van On Point. gestelde bank- of girorekeningen, leidt tot kwijting van de cliënt.
5.3 Indien On Point. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van die cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 500,00.
5.4 Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich jegens On Point. verbonden heeft de declaraties namens de cliënt te voldoen.

6. Geheimhouding
6.1 De cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle door On Point. verstrekte informatie en
gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening.
6.2 On Point. is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. On Point. zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de cliënt en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de cliënt. De cliënt geeft On Point. Toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken, conform de AVG.

7. Intellectueel eigendomsrecht
7.1 “On Point.”, “On Point. Performance” en “On Point Performance Consultancy”(hierna: “de Merken”) zijn (beeld-)merken van On Point. De cliënt erkent deze merkrechten en zal die respecteren.
7.2 Het is de cliënt niet toegestaan om zelf materiaal zoals foto’s, films en opnames te maken of te publiceren of het door On Point. gemaakte materiaal te kopiëren en of te publiceren, zonder voorafgaande toestemming van On Point.

8. Aansprakelijkheid
8.1 On Point. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met
zorg samenstellen. De cliënt erkent dat die informatie geen advies is en dat de cliënt zelf
naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de
cliënt aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen.
8.2 Aansprakelijkheid van On Point. en haar vertegenwoordigers voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium (inclusief BTW) voor de opdracht in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is gemaximeerd tot een bedrag van €50.000,00
8.3 Behoudens het genoemde in voorgaand artikel is On Point jegens de Cliënt niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte (gevolg)schade, uit welke hoofde ook, behoudens in het geval van aan opzet of bewuste roekeloosheid.
8.4 Bij het inschakelen van derden zal On Point. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. On Point. is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

9. Toepasselijk recht, domiciliekeuze en bevoegdheid.
9.1 Op deze overeenkomst en op geschillen betreffende de uitvoering en/of ontbinding daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechter te Amsterdam.